โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) กิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL)

โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) กิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL)

: วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยาย ในหัวข้อ สิทธิหน้าที่พลเมือง “เรียนรู้ สู้โกง” นายนวคม เสมา ,ว่าที่ร้อยตรีดุสิต พรหมสิทธิ์ วิทยากรบรรยาย
โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) กิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL) โดยมี
นายยศศิริ แพงเวียงจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี
พร้อม คณะกรรมการกลุ่ม

สตรอง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร พิธีกร ให้ความรู้ เยาวชน Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี) ตามกิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti – Corruption Young Leader (ACYL) โดยมีนักเรียน นักศึกษา 7 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดัน สร้างจิตสำนึก การไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น

%d bloggers like this: