วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์

ส่วนประสานงาน กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท) ประสานงาน บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอบึงสามพัน, สภ.บึงสามพัน, สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน, อบต./ทต.ท้องที่ อ.บึงสามพัน, กำนันท้องที่ อ.บึงสามพัน และ รพ.สต.ท้องที่ อ.บึงสามพัน ร่วมประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน และร่วมตรวจกิจการ สถานประกอบการที่มี แรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์ บริเวณ โรงงาน บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (สหฟาร์ม) ท้องที่ ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน เมื่อ 21 ธ.ค. 63, 1330 -1700 น . ซึ่งมีพนักงานเป็นแรงงานต่างด้าว (MOU) จำนวน 5,600 คน เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้คณะผู้บริหาร เพื่อเฝ้าระวัง การรักษาความปลอดภัย, ด้านขนส่ง, ด้านสุขภาพ, การคัดเลือกพนักงาน และกำหนดการประชุมทุกเดือนเพื่อสรุป และ ประเมินผลตามสถานการณ์
2. มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 ให้กับพนักงาน
3. กำหนดมาตรการ สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ก่อนเข้าโรงงานมีการทำความสะอาด ใสหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และ ล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์
4. มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท
5. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะที่เข้ามาในบริษัท
6. ทำความสะอาดสถานที่เป็นประจำ
7. มีสถานพยาบาลและพยาบาล สำหรับพนักงานของบริษัท หากเกินที่บริษัทฯ รักษาได้ส่งต่อ รพ.บึงสามพัน
8. มาตรการการลาพักของพนักงาน พนักงานต้องกำหนดสถานที่ชัดเจน ปัจจุบัน งดเดินทางออกนอกพื้นที่
9. ตั้งแต่ มี.ค. 63 บริษัทยังไม่ได้รับพนักงานแรงงานต่างด้าวเพิ่ม
10. มีสถานที่กักตัวของบริษัทฯ โดยขอใช้พื้นที่ของสำนักสงฆ์ ที่อยู่ใกล้บริษัท
11. ที่พักอาศัย สำหรับพนักงานแรงงานต่างด้าว จำนวน 5600 คน ดังนี้
11.1 พักอาศัยภายในบริษัท จำนวน 2,600 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
11.2 พักอาศัยอยู่ตามหอพักเอกชนรอบๆ บริษัท จำนวน 3,000 คน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ สสอ. ฝ่ายปกครอง ท้องที่/ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล ไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยของหอพัก

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.: ภาพ/ข้อมูล

%d bloggers like this: