ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่าน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่าน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่าน

วันที่ 25 ธ.ค. 63 ราชกิจจานุเบกกษา ลงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 โดยสาระสำคัญของประกาศที่มีการแก้ไขฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งนี้ นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศที่แก้ไขเพิ่มเติมและผ่านความเห็นชอบของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนั้นจะบังคับใช้ได้ ประกาศดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย และเมื่อคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบแล้วทางที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะส่งประกาศฉบับใหม่ที่ได้รับความเป็นชอบนี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ และเมื่อมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้สาระสำคัญในการแก้ไขคือ ให้ยกเลิกวันอนุญาตให้ปล่อยโคมได้ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กล่าวคือ ให้ตัดข้อ 3.3 ในประกาศฉบับเดิมออก ซึ่งข้อ 3.3 ระบุว่า ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป ตรงนี้ตัดออก นั่นหมายความว่า จะขออนุญาตกับนายอำเภอท้องที่เพื่อปล่อยโคมได้แค่ 2 วันคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันลอยกระทงเล็ก และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 หรือวันลอยกระทงใหญ่ เท่านั้น ส่วนเวลาอนุญาตให้ปล่อยได้ยังเป็นช่วงเวลาตามประกาศฉบับเดิม

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ชนิด และขนาดของโคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่จะทำการจุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศจะต้องมีขนาดมาตรฐานทำจากกระดาษว่าว ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 50 x 75 ซม./แผ่น ใช้ประกอบโคมจำนวน ไม่เกิน 72 แผ่น/โคม ปากโคมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 ซม. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษสีเดียวกับท้องฟ้า เช่น สีฟ้า สีขาว และสีเทา กรณีโคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีขนาดปริมาตร เกิน 1 ลบ.ม. การจุดและปล่อยต้องได้รับอนุญาตตาม โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับใหม่

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 7 เกี่ยวกับ สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยให้นายอำเภอระบุพื้นที่ การจุดและปล่อย โคมลอยโคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงเขตของปริมณฑลในการอนุญาต โดยให้เพิ่มเติดว่า จะต้องแจ้ง จำนวน ชนิด และขนาดของ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย

ประกาศฯ ที่แก้ไขอีกคือ ข้อ 9.1 ข้อ 9.3 และข้อ 9.4 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับพื้นที่ห้ามจำหน่าย ห้ามปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในสถานที่ต่างๆ อาทิ ในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ พื้นที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ และเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (รายละเอียดดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้หลังจากที่ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ นั่นหมายความว่า ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดไม่สามารถจัดให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: