วันพุธ ที่ 20 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับประธานสหภาพรัฐสภา”

“สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับประธานสหภาพรัฐสภา”

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 16.30 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร IPU ในสัดส่วนกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ จีน และปากีสถาน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับ Mr. Duarte Pacheco ประธาน IPU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้ประธาน IPU ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับกรรมการบริหารฯ จากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ หลังจาก Mr. Pacheco เข้ารับตำแหน่งหน้าที่เมื่อเดือน พ.ย. 2563 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการทำงานของ IPU ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา IPU ในฐานะองค์การระหว่างประเทศของภาครัฐสภาระดับโลกให้มีประสิทธิภาพและมีทิศทางในการดำเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย Mr. Pacheco ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และแนวคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกจาก 6 กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การสนับสนุนการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย และการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การมอบรางวัลผู้สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Awards) การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น บทบาทของประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานของ IPU มากยิ่งขึ้น และบทบาทของยุวสมาชิกรัฐสภาในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ทศวรรษหน้า รวมทั้งการสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นเป้าหมายหลักในระยะสั้นที่ประเทศสมาชิก IPU จะต้องบรรลุร่วมกัน
ในขณะเดียวกัน Mr. Chen Fuli ตัวแทนจากจีน และ Mr. Faisal Javed จากปากีสถานได้นำเสนอแนวคิดเพื่อยกระดับการทำงานของ IPU ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและวิจัยในมิติของรัฐสภา บทบาทของ IPU ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การต่อสู้กับปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบวนการปรึกษาหารือในกรอบพหุภาคีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะ บทบาทของจีนในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19
ในการนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ในฐานะตัวแทนของไทยในคณะกรรมการบริหาร IPU ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เมื่อมองไปในปี 2564 บทบาทหลักของ IPU คือ การเสริมสร้างและหาแนวทางใหม่ที่จะสนับสนุนรัฐสภาทั่วโลกให้ยังคงสามารถทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ นอกจากนั้น ได้ให้คำมั่นต่อประธาน IPU ว่ารัฐสภาไทยจะสนับสนุนการทำงานภายใต้การนำของประธาน IPU อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ IPU บรรลุเป้าหมายในการทำให้โลกของเรามีความมั่นคงปลอดภัย ผู้คนมีสุขภาพดี และเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประธาน IPU ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อสมาชิกรัฐสภา ร่วมมือและทำงานร่วมกันจะสร้าง IPU ให้เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมในปัจจุบันและอนาคตที่ดีกว่าของคนรุ่นต่อไป”

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: