สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือต่อศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอทบทวนกรณีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เตรียมย้ายห้องเรียนชั้นอนุบาล ไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพฐ. โรงเรียนเอกชนตายเรียบหากโครงการนี้ดำเนินการต่อไป

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือต่อศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอทบทวนกรณีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เตรียมย้ายห้องเรียนชั้นอนุบาล ไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพฐ. โรงเรียนเอกชนตายเรียบหากโครงการนี้ดำเนินการต่อไป

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวิไล จุฑางกูร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือต่อศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอทบทวนกรณีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เตรียมย้ายห้องเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพฐ. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม
นางวิไล จุฑางกูร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีนโยบายย้ายห้องเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมดไปเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โดยอาศัยนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนร้อยเอ็ด จึงขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน “ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” ซึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ คือ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน โดยครูและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 4-5 แห่ง ระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร มาทำการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการควบรวมชั้นเรียน การควบรวมรายวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เพื่อลดการแข่งขั้นเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัด ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัด สมาคมฯจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาทบทวนการย้ายนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 30 คน ไปจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียง และโรงเรียนอื่นๆ ตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ของ สพฐ.เอง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชนใกล้เคียง ด้วยเหตุผล ดังนี้
1.ผิดนโยบายของ สพฐ. จะทำโรงเรียนเล็กให้เป็นโรงเรียนใหญ่ เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนใหญ่ได้ แต่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดอยู่แล้ว จะทำให้ใหญ่ขึ้นอีก คงไม่ใช่
2. การดำเนินการดังกล่าวไม่ตรงตามหลักวิชาการในการพัฒนาทางการศึกษาที่มุ่งยกผลสัมฤทธิ์และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นทั่วโลก ไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้เลย
3. เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ถูกต้องของผู้ปกครองและยังสร้างค่านิยมที่ผิดเพิ่มยิ่งขึ้น
4. ขัดกับกฏหมายการศึกษาแห่งชาติที่บัญญัติไว้ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือรัฐในการจัดการศึกษาอีกด้วย
5. การดำเนินการสำเร็จย่อมเป็นการทำร้ายเอกชนผู้รับใบอนุญาต ที่เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดการศึกษา เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด เอกชนได้ลงทุนไปแล้วหลายพันล้านบาท เอกชนเหล่านี้จะต้องเลิกล้มกิจการไปและสูญเงินลงทุนอันมหาศาล

6. การดำเนินการสำเร็จและเกิดผลกระทบตามข้อ 4 จะทำให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ต้องตกงานจำนวนอย่างน้อย 2,000 คน อันจะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงเกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาอื่นอีกมากมาย และยังซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย
7. งบประมาณดังกล่าวนี้ ควรนำมาพัฒนาผู้บริหารและครู บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง ซึ่งจะได้ผลยาวนานและถูกหลักวิชาการในการบริหารการศึกษาของชาติต่อไป ทั้งปัจจุบัน และอนาคต
ดังนั้น ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอทบทวนต่อแนวคิด นโยบายที่จะขยายโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ให้มีสาชา ซึ่งไม่ถูกหลักวิชาการและยังสร้างความเดือดร้อน อีกทั้งมีผลกระทบทางลบต่อวงการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปไม่สิ้นสุด
ในการนี้ นางวิไล จุฑางกูร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ได้เดินทางไปยืนหนังสือต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในกรณีการเสนอขอทบทวน ดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนขอให้พิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าว อาทิ นางจันทร์ทิพย์ ลียะวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ช วิทยา นางเกตุมณี สีลาดเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ นางสาวอรพรรณ์ บุญเขค ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด นายอัสนี กลางคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศึกษา นางอุไรวรรณ กุลเวชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร นายสมบัติ เจนสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง นางสาวอรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: