สุราษฎร์ธานี //  นายอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ”กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวถนนพัฒนา”.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.15 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวถนนพัฒนา ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวถนนพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วางแนวทางในการเข้าสู่การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และเข้าร่วมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมสามัญประจำปี 2563 มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่มฯ ที่ดำเนินการภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจ และการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ และร่วมเสนอแนะข้อคิดแนวทางในการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวถนนพัฒนา ได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย เป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเป็นแหล่งเงินทุนภายในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมี นายทรงพล ไชยธวัช เป็นประธานฯ สมาชิกรวมทั้งสิ้น จำนวน 144 ราย มีเงินออมและเงินสัจจะรวมทั้งสิ้น 5,134,614.83 บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวถนนพัฒนามีความพร้อมและมีเข้มแข็ง ทางกลุ่มได้มีการดำเนินงานตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้มีการพัฒนายกระดับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนแก่กลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์ / ข่าว

%d bloggers like this: