(คลิบ) เชียงใหม่ ผอ.ทรัพยกรน้ำแห่งชาติภาค 1 เผยเหนือจะเริ่มภัยแล้งเดือนกพ. จากการตรวจสอบ 14 จังหวัดหลายสายน้ำหลักโดยเฉพาะ 6 ลุ่มน้ำเริ่มลดปริมาณลดลง พบบางจังหวัดมีการทำนาเกินกว่าแผน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของภาคเหนือเร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นาปรังและพืชใช้น้ำมากต้องงดการเพาะปลูก

(คลิบ) เชียงใหม่ ผอ.ทรัพยกรน้ำแห่งชาติภาค 1 เผยเหนือจะเริ่มภัยแล้งเดือนกพ. จากการตรวจสอบ 14 จังหวัดหลายสายน้ำหลักโดยเฉพาะ 6 ลุ่มน้ำเริ่มลดปริมาณลดลง พบบางจังหวัดมีการทำนาเกินกว่าแผน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของภาคเหนือเร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นาปรังและพืชใช้น้ำมากต้องงดการเพาะปลูก

เชียงใหม่ ผอ.ทรัพยกรน้ำแห่งชาติภาค 1 เผยเหนือจะเริ่มภัยแล้งเดือนกพ. จากการตรวจสอบ 14 จังหวัดหลายสายน้ำหลักโดยเฉพาะ 6 ลุ่มน้ำเริ่มลดปริมาณลดลง พบบางจังหวัดมีการทำนาเกินกว่าแผน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของภาคเหนือเร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง นาปรังและพืชใช้น้ำมากต้องงดการเพาะปลูก

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เผยว่าในขณะนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งรัฐบาลให้ความเป็นห่วงในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมตามเขื่อนหลักๆ ตลอดจนลุ่มน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ จากการสำรวจในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ ของลุ่ม 6 น้ำปิง วัง ยม น่าน โขงเหนือ สาละวิน เป็นสายน้ำหลักก่อนจะไหลลงมาร่วมในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ เบื้องต้นพบว่าหลายสายน้ำเริ่มมีปริมาณน้ำลดลง เริ่มจะแห้งลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งมีบางจังหวัดที่พบว่ามีการทำนาเกินจากแผนที่กำหนด อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ ซึ่งในปีนี้การทำนาปรัง และพืชที่ใช้น้ำมากต้องงดการปลูกลง เพื่อรักษาน้ำต้นทุนที่ไว้เป็นหลักเพื่อการอุปโภคและบริโภค

อย่างไรก็ตามคาดว่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเบื้องต้นพื้นที่ที่เริ่มกระทบจากการใช้น้ำเพื่อผลิตประปา อย่างอำเภอฝาง ต้องจัดหาแหล่งน้ำรองรับ ขณะเดียวกันได้ให้แต่ละหน่วยงานของแต่ละจังหวัด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ นำส่งในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาพรวมของภาคเหนือ เน้นการมีน้ำกินน้ำใช้เป็นหลัก ให้พื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ จัดทำแผนสำรองน้ำ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนน้ำเพื่อการเพาะปลูก จัดทำแผนพื้นที่การเพาะปลูกในเขตนอกเขตชลประทาน การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น

โดยเกษตรแต่ละจังหวัดเข้าดำเนินการ และน้ำรักษาระบบนิเวศ และน้ำอื่นๆโดยกรมชลประทานเข้ามาบริหารจัดการ เป็นการทำงานแบบบูรณาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้ามาเป็นตัวกลางเชื่อม
การบริหารจัดการทุกหน่วยเขาไว้ด้วยกันเพื่อลดผลกระทบของประชาชนที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2564.

***หมายเหตุแฟ้มภาพ ผองเจนศักดิ์ และกักเก็บน้ำ

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: