นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 20.00-23.45 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285 วาระที่หนึ่ง (The 285th session of the Executive Committee) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริหารฯ จากแคนาดา จีน ชาด ชิลี เซอร์เบีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ยูกันดา อุรุกวัย ซิมบับเว อุซเบกิสถาน ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีและประธานคณะกรรมการการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา โดยมีนาย Duarte Pacheco ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ รวมทั้งเลขาธิการสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมด้วย
ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของนาย Duarte Pacheco ประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ ซึ่งเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันของสมาชิกรัฐสภา รัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์สหภาพรัฐสภา อันนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร แม้ว่าในปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถจัดการประชุมสมัชชาฯ ได้แต่องค์กรต้องมีการดำเนินการ ซึ่งประธานสหภาพรัฐสภาเห็นว่าทุกส่วนขององค์กรมีความสำคัญและสามารถดำเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ (geopolitical groups) นอกจากนี้ ประธานสหภาพรัฐสภายังเน้นย้ำการทำให้สหภาพรัฐสภาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ รวมถึงการขยายจำนวนรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภาและการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบทบาทของเยาวชน

ในการนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนและกรรมการบริหารฯ จากจีนและปากีสถานซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้มีโอกาสหารือผ่านการประชุมทางไกลร่วมกับประธานสหภาพรัฐสภาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของสหภาพรัฐสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตนขอขอบคุณประธานสหภาพรัฐสภาอีกครั้งสำหรับโอกาสที่มีค่าที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความคาดหวังในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ตนเห็นด้วยว่าแนวคิดหลัก (core values) ของสหภาพรัฐสภาจะต้องดำเนินต่อไปและได้รับการยกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ การเสริมพลังเยาวชนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยยึดมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภาเพื่อนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความก้าวหน้าในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ความเท่าเทียมทางเพศและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ เรายังต้องดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดใหญ่ทั่วโลก ประเทศไทยพร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประธานสหภาพรัฐสภาและเพื่อนสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้สหภาพรัฐสภาและความเป็นผู้นำของภาครัฐสภามีความก้าวหน้า อันจะส่งเสริมความร่วมมือแบบพหุภาคีที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการนำเสนอรูปแบบการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142 ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้นำเสนอ 2 รูปแบบ คือ 1. การจัดประชุมแบบกายภาพ (physical Assembly) ระหว่างวันที่ 26-30พฤษภาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ 2. การจัดประชุมแบบเสมือนจริง (virtual Assembly) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142 ในรูปแบบเสมือนจริง และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 143 ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) โดยประธานสหภาพรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาจะได้หารือและนำเสนอรูปแบบการจัดประชุม ร่างกำหนดการประชุมสมัชชาฯ และการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งถัดไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารูปแบบและข้อบังคับพิเศษสำหรับการประชุมสมัชชาฯ ในรูปแบบเสมือนจริงด้วย

ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหภาพรัฐสภา ปี 2022-2026 โดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้นำเสนอรายละเอียดกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมิน (Assessment) เพื่อตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สหภาพรัฐสภา และ 2. การทบทวน (Revision) เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านการทบทวนแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการนำข้อมูลจากรัฐสภาสมาชิกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารฯ ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มภูมิรัฐสภาศาสตร์แต่ละกลุ่ม ตัวแทนจากการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีและการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ว่าจ้างผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อทำหน้าที่ผู้ประสานงานและขับเคลื่อนกระบวนการข้างต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งประธานสหภาพรัฐสภาจะหารือร่วมกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา และนำเสนอแผนการดำเนินการที่ชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งถัดไป

จัดทำโดย
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

%d bloggers like this: