ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 19 มกราคม 254

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 89 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 122 เสียง ไม่ออกเสียง 14 เสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายรัชนันท์ ธนานันท์ ไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: