ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(สามภาษา) เรียนภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน แห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์( สามภาษา) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรด้านภาษา มีการเรียนการสอนถึง 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษา ไทย ,อังกฤษ,จีน ประกอบด้วย 1.แขนงวิชา การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ 2.แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ยังมี อีก 2 สาขาวิชา เปิดสอน คือ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยวอีกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งบัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564 ในระบบออนไลน์ สมัครเรียนคลิก : http://www.tcas.rbru.ac.th/index.php?p=frmselevel หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Tel.082-2031672

%d bloggers like this: