แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 64 ที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 64 ที่จังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 64 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC )ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง เราในฐานะส่วนราชการที่ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัด จะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนส่วนราชการเข้าปฏิบัติต่อพื้นที่ถูกเผาป่าโดยเร็ว ทั้งนี้หากเกินกำลัง กองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ กำลังพล เข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 2564 ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

ทั้งนี้จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบจำนวนวันที่ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. – 19 ม.ค. ของปี 63 – 64 โดยในปี 63 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 25 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 97 ไมโครกรัม และปี 64 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 15 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 92 ไมโครกรัม ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ลดลงขึ้นมี จำนวน 10 วัน

สำหรับค่าจุดความร้อนเปรียบเทียบ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ในห้วงวันที่ 1 – 19 ม.ค. ในปีงบประมาณ 63 – 64 ในห้วงวันที่ 1 – 19 ม.ค. 64 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดจุดความร้อน จำนวน 3,981 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกัน ในปี 63 ซึ่งเกิดจุดความร้อนจำนวน 8,804 จุด ในปี 64 เกิดจุดความร้อนลดลง จำนวน 4,823 จุด นอกจากนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี 2564 เนื่องจากเกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ดอย เพื่อแบ่งมอบให้หน่วยต่าง ๆ รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม แบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า 2 จุด จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 500 ชุด แจกจ่ายผู้ที่มาร่วมกิจกรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: