เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่2/2

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร อบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่2/2

25 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่2/2 โดยมี นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป

โดยเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 150 คน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11- 24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การฝึกอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วยการออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (table top exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนองทำนา ตามภูมิศาสตร์สังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกจำนวน 150 คน โดยผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำให้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยหลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษ จะต้องดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

%d bloggers like this: