วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ม.ค. 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรม เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขต อ.เมือง รวมไปถึงการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร

ทางด้าน นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมไปถึงยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยให้แต่ละอำเภอ ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกันเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อ. เมืองเชียงใหม่ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน

ด้าน นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ ได้มีประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของ จ.เชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทาง อ.เมือง และ ทม.แม่เหียะ ได้ขานรันโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้กำหนดเป็น 3 มาตรการคือ
1.มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการชิงเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ซึ่งทาง อ.เมือง โดยท้องที่ ท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จะดำเนิน Kick Off รณรงค์การงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ซึ่งดำเนินการในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทาง
2.มาตรการรับมือ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน ด้วยการจัดชุดลาดตะเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.มาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ควบ คุมไฟป่าอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ เสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน สร้างชุมชนปลอดการเผาเพื่อความยั่งยืนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: