วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรุก แก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรุก แก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง(GISTDA)

และผลการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ในด้านต่างๆที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในปีนี้ รวมไปถึงพิจารณาร่างประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้เป็นมาตรการในการป้องกัน ควบคุมไฟป่า และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบังคับใช้กฎหมายในมาตรการขั้นรับมือ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

%d bloggers like this: