วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

จะมีการประชุมวุฒิสภา โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและประโยชน์อื่นและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยกรรมาธิการเต็มสภา
สำหรับวันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีวาระพิจารณา ประกอบด้วย เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. เรื่องด่วน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิปวุฒิสภายังได้พิจารณามอบหมายคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ. การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรีและนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว รวมทั้งร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยมอบหมาย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ คณะกรรมาธิการการคมนาคม และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/JyO8w0IojuahWVR/download

%d bloggers like this: