วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ยังไม่สร้าง..! “กรมชลประทาน” จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการบรรเทาอุทกภัย และบริหารจัดการน้ำพื้นที่ อ.ไชยา ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 18 ก.พ. 2564 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กรมชลประทานได้มีการจัดประชุมย่อยครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่อำเภอไชยา” โดยมีนายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นผู้เปิดการประชุม

เนื่องจากอ.ไชยา ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เพราะมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งที่มีแม่น้ำไหลผ่านมาจากเทือกเขาภูเก็ต โดยในช่วงหน้าฝน ปริมาณน้ำฝนจะตกมากทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาในลำคลองแล้วไหลผ่านไปในพื้นที่เขตเทศบาลไชยา ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ นอกจากนี้เวลาหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมเนื่องจากลำคลองตื้นเขินไม่สามารถกักน้ำเอาไว้ได้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำเช่นกัน ทางกรมชลประทานจึงได้วางแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนจำนวน 3 อ่าง โดยการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีการคัดค้านจากประชาชนเจ้าของที่ดินทำกินในพื้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการศึกษาโครงการฯ สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้จะมีการพิจารณาทบทวนแผนดังกล่าว โดยจะสอบถามความต้องการของคนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมอำเภอไชยา 3 ทางเลือกดังนี้

1. ผันน้ำเลี่ยงเมืองไชยา โดยองค์ประกอบประตูน้ำร่วมการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองท่าตีน

2.ระบบผันน้ำเลี่ยงเมืองไชยาโดยใช้เขตคลองชลประทานของโครงการฝายคลองไชยา

3. แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมด้วยระบบพื้นที่ปิดล้อมป้องกันน้ำท่วมเทศบาลไชยา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองพ.ศ. 2561

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
• เพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
• เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากปริมาณน้ำท่วม
• เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง

อำเภอไชยา มีพื้นที่ทั้งเป็นภูเขา ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ติดทะเล แต่มีลำคลองธรรมชาติที่ตื้นเขินทำให้การระบายน้ำจากภูเขาลงทะเลในเวลาฝนตกเป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีปัญหาทุกปี เวลาฝนตกมากลำคลองไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้น้ำท่วมขัง เวลาหน้าแล้งเกิดภาวะน้ำแห้งขอดเนื่องจากไม่สามารถเก็บน้ำเอาไว้ได้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตลอดมา ซึ่งโครงการของชลประทานจะต้องมีการจัดประชุมเพื่อสอบถามความเห็น และได้รับความยินยอมจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ก่อนถึงจะลงมือทำโครงการได้ปัจจุบันอยู่ในขั้นของการศึกษา ยังไม่ได้มีการลงมือก่อสร้างแต่อย่างใด .

ข่าว : พจน์ คำจันทร์

%d bloggers like this: