กระบี่ // จังหวัดกระบี่บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ กระบี่
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการบูรณาการตรวจร่วมแรงงานประมงทะเล โดยมี นายณภัทร นิลทอง ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการร่วมหน่วยงานทีมสหวิชาชีพ ลงตรวจตามภารกิจตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ กรม ร 2 พล.นย. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมความมั่งคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ทหาร ตำรวจ ออกบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลจำนวน 6 ลำ ได้แก่

• เรือยุทธนาวีนำทรัพย์ 11 มีแรงงานทั้งหมด 27 คน แรงงานไทย 16 คน แรงงานเมียนมา 11 คน
• เรือ ว.โชคกมลทิพย์ มีแรงงานทั้งหมด 28 คน แรงงานไทย 28 คน
• เรือสาวทะเล 1 มีแรงงานทั้งหมด 28 คน แรงงานไทย 22 คน แรงงานเมียนมา 6 คน
• เรือพรนาวีนำโชค 1 มีแรงงานทั้งหมด 24 คน แรงงานไทย 7 คน แรงงานเมียนมา 17 คน
• เรือเกียรติวารินทร์ 3 มีแรงงานทั้งหมด 28 คน แรงงานไทย 28 คน
• เรือโชคภาพิมล 19 มีแรงงานทั้งหมด 27 คน แรงงานไทย 27 คน

ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานและการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้างเมียนมา 3 คนไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ไม่พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สถานการณ์แรงงานประมงปกติ ไม่มีแนวโน้มการเลิกจ้าง และได้คัดกรองเบื้องต้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่พบแรงงานบังคับ และยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องผลการตรวจเรือมีสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้างและเอกสารการจัดเวลาพัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน โดยเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้มงวดกวดขัน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด-19 ในเรือประมง ได้ตรวจเยี่ยมพบปะทักทายกับแรงงานเรือประมงทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว พร้อมให้กำลังใจในการประกอบอาชีพ และให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และต้องเข้มงวดป้องกันเองภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ให้อยู่ในประเทศไทย และจังหวัดกระบี่อย่างปลอดภัยและมีความสุข .

ข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ

%d bloggers like this: