วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานสภาอุสหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดการอบรมสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐสู่ ยุคไทยแลนค์ 4.0

ประธานสภาอุสหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดการอบรมสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐสู่ ยุคไทยแลนค์ 4.0

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุสหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐสู่ยุคไทยแลนค์ 4.0 โดยมี นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มองค์กรแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะรับความรู้เกียวกับการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และประกันทางสัดมแรงนนอกระบบ ภายใต้ภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรงแรงงาน เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง การคุ้มครองสิทธิ และหลักประกันความมั่นคงในชีวิต การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ “เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรลดล้างพิษ กายจิตผ่องใส” “แนวทางการพัฒนาเกษตรกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการถาม-ตอบปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเสนอความต้องการให้หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบกับความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานนอกระบบแรงานอิสระ ซึ่งรวมถึงกลุ่มแรงานในกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงแรงงาน/นโยบายเร่งของกระทรวงแรงานและเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงาน เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลัก 3 โอกาส คือ เริ่มต้น การพัฒนา และการคุ้มครอง ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายแบบบูรณการทำงานระหวงภครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้ภาคเกษตรได้เตรียมพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนค์ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานและแรงงานนอกระบบ โดยมุ่งเน้น“เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”ให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ความเป็นธรรมแก่แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและยกระดับคุณภาพแรงงาน ให้เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการ พัฒนาแรงงานทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะสูงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์แรงงานในทุกกรณี โดยมีหลักการสำคัญคือการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” และการอบรมวันนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ 5 เสือแรงงานให้ทุกคนทราบว่า “แรงงานทั้งในและนอกระบบ” คือใคร อยู่ที่ไหนบ้างมีความสำคัญอย่างไร มีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: