พังงา/นายก อบจ.พังงา แถลงนโยบาย 8 ด้าน ภายใต้สโลแกน “ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อาชีพ รายได้ สุขภาพชีวิตที่ดี ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาช่วยกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา”

พังงา/นายก อบจ.พังงา แถลงนโยบาย 8 ด้าน ภายใต้สโลแกน “ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อาชีพ รายได้ สุขภาพชีวิตที่ดี ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาช่วยกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา”

พังงา/นายก อบจ.พังงา แถลงนโยบาย 8 ด้าน ภายใต้สโลแกน “ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อาชีพ รายได้ สุขภาพชีวิตที่ดี ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาช่วยกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายธราทิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (อบจ.พังงา ) แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาภายใต้ “ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อาชีพ รายได้ สุขภาพชีวิตที่ดี ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาช่วยกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา” ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกสภาอบจ.พังงา เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
นายธราทิป กล่าวว่า การแถลงนโยบายฯ เพื่อให้สภาอบจ.พังงาได้รับทราบนโยบายในการบริหารราชการในความรับผิดชอบของนายกอบจ.พังงา โดยประมวลมาจากสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดพังงา นำมาสรุปเป็นนโยบายองค์รวมเพื่อพัฒนาพังงา โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามอำนาจหน้าที่แก่อบจ. ในการจัดระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อยกระดับอบจ.พังงา ให้ก้าวไปสู่ “องค์กรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการให้บริการเป็นสำคัญ” และเพื่อนำพังงา ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

กำหนดแนวนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รวม 8 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 3.ด้านเศรษกิจ 4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ด้านการเกษตร 6.ด้านพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.ด้านส่งเสริมภาคีเครือข่ายงค์กรท้องที่และท้องถิ่น
นโยบายทั้ง 8 ด้าน ที่ได้แถลงต่อสภาอบจ.พังงา เป็นนโยบายหลักองค์รวมจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามพ.ร.บ.อบจ.พังงา พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5พ.ศ.2562) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดพังงา

%d bloggers like this: