แม่สายมอบบ้านปันสุขให้น้อง ตามโครงการเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่

แม่สายมอบบ้านปันสุขให้น้อง ตามโครงการเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่

แม่สายมอบบ้านปันสุขให้น้อง ตามโครงการเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันเมื่อวันพฤหัสบดี 18 ก.พ.64 ที่ผ่านมา นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งผา อบต.โป่งผา สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย คุณครูโรงเรียนบ้านป่าแฝ และทีม อสม.
ได้จัดพิธีมอบบ้านให้เด็กนักเรียนตามโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง เดือนแห่งความรัก 2564 โดยบ้านหลังนี้เป็นการร่วมมือกันซ่อมแซมต่อเติมโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งผา อบต.โป่งผา และผู้ใหญ่บ้านชูชาติ และชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลโป่งผา ซึ่งเป็นบ้านของ

ดญ.บุญตา นามแปง โดยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝ ม.3 ต.โป่งผา ที่เรียนดี แต่ขัดสนในความเป็นอยู่ของครอบครัว ที่ผ่านมา ดญ.บุญตา นามแปง ได้ช่วยเหลืองานสังคมโดยตลอด ทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจึงเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่เรียนดี แต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่ จึงได้รับคัดเลือกในโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง เดือนแห่งความรัก

///////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ///////////////

%d bloggers like this: