สุราษฎร์ธานี // คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนประชุมพัฒนาศักยภาพ ประชาชน ต.ท่าชนะ .

สุราษฎร์ธานี // คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนประชุมพัฒนาศักยภาพ ประชาชน ต.ท่าชนะ .

สุราษฎร์ธานี // คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนประชุมพัฒนาศักยภาพ ประชาชน ต.ท่าชนะ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลาหมู่บ้านหนองบุญแก้ว หมู่ 10 บ้านหนองบุญแก้ว ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จ.สฎ นายภานุวัฒน์ นาคสุวรรณ นางสาวกัญญาพัชร พริ้มพราย คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางปุญญิศา สุวรรณ ผู้สื่อข่าวไทเกอร์นิวส์ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนฯ ตามมติที่ประชุม โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชนะ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักคิด หลักการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์พึงจะได้ของสมาชิก ในการออมบุญวันละ 1 บาท เมื่อเริ่มสมัครสมาชิกฯ โดยมีนายถาวร ไมโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อสม. สตรี และชาวบ้านเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง

นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มาทำความเข้าใจบริบทในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชนะ โดยมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการตำบลท่าชนะ มีประธานคือ นางยุพา จันทร์ต้อย รองประธาน เลขา และกรรมการแต่ละหมู่ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลให้เข้มแข็งต่อไป เพราะการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนจะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์รวมในการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”

ด้านนายถาวร ไมโภคา นายกอบต.ท่าชนะ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เล็งเห็นความสำคัญเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ ความเข้าใจกับพี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าชนะ ในการบริหารจัดการ เลือกคณะกรรมการเพื่อมาบริหารกองทุน โดยมีระเบียบของกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมาชิก การสมทบเงิน การจ่ายสวัสดิการ เป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยเฉพาะเงินสมทบวันละ 1 บาท หรือปีละ 365 บาท เป็นกองทุนที่สมาชิกได้ตกลงร่วมกัน ทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการ “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

ภาพ / ข่าว ปุญญิศา สุวรรณ

%d bloggers like this: