“วิลาพรรณ”ชูนโยบาย คุณธรรมนำการบริหาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาล

“วิลาพรรณ”ชูนโยบาย คุณธรรมนำการบริหาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาล

“วิลาพรรณ”ชูนโยบาย คุณธรรมนำการบริหาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู้ศึกเลือกตั้งเทศบาล
วันที่ 21 ก.พ.64 ณ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิลาพรรณ ทาจี (บี)ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หมายเลข 2 แถลงนโยบายในการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64

นี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่คือ หมายเลข 2 ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ในการทำงานพัฒนาท้องถิ่นตำบลแม่คือ ภายใต้การทำงานด้วยวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจต้องเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม” ด้วยหลักการทำงานนโยบาย 8 ด้าน คือใน 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้ “คุณธรรมนำการบริหาร
นางวิลาพรรณ ทาจี (น้องบี)ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ เบอร์ 2 บอกถึงนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลแม่คือ ใน 4 ปี ข้างหน้า ภายใต้ “คุณธรรมนำการบริหาร” ทั้ง 8 ด้านดังนี้ .ด้านนโยบายเร่งด่วนควบคุมการขุดดินถมดินเพื่อการค้าพาณิชย์ในตำบลแม่คือเพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างและปรับปรุงถนนในเขตตำบลแม่คือให้เรียบร้อยและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้สัญจรไปมา รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณฝุ่นละออง หมอกควัน และมลพิษต่างๆ ในตำบลแม่คือให้ลดลงติดตั้งสัญญาณไวไฟหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยี เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อระงับคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่ยอมความกันได้ และด้านเศรษฐกิจและอาชีพจัดตั้งศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครบวงจร เช่นงานแกะสลัก งานพัดงานร่ม เป็นต้นจัดหาตลาดแลกเปลี่ยนจำหน่ายสินค้าของชุมชน ระหว่างภาคีเครือข่ายทุกระดับโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และด้านโครงสร้างพื้นฐานป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขังตามแหล่งชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่คือสร้างถนนและขยายไหล่ทางภายในตำบลให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร ติดตั้งและขยายเสียงตามสายให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพจัดหาที่ดินเพื่อรองรับสำหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านต่างๆ เช่นสนามกีฬา สวนธารณะเป็นต้น ด้านสังคม จัดตั้งศูนย์ดูแล (บริบาล) ผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ผู้สูงอายุเป็นอยู่อย่างมีคุณค่าจัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้หมู่บ้านและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรงสนับสนุนจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่นสมาคม ชมรมต่างๆในตำบลสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มเยาวชน ให้ดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลให้มากขึ้นให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ อันจำเป็นในการดำรงชีพ เช่นด้านปัจจัยสี่

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีเตาเผาศพไร้ควันในป่าช้า เพื่อลดมลพิษฟุ้งกระจายทางอากาศและกลิ่นเหม็นให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น รพ.สต. และ อสม. เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ จัดทำภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่น เพื่อเป็นปอดในตำบลเช่น ถนนหน้าบ้านน่ามอง สวนสาธารณะเป็นต้นขุดลอกคลองในตำบลแม่คือ เพื่อเปิดทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนรักษาคุ้มครองที่ดินสาธารณสมบัติ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มิให้ถูกบุกรุกทำลาย รณรงค์ให้หมู่บ้านชุมชนขยะเป็นศูนย์ (Zero west) ทำขยะให้เป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชน เช่นคัดแยกขยะ เริ่มต้นจากระดับครัวเรือน เป็นต้น ด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาโรงเรียนในตำบล เช่นเรียนดี กีฬาเด่น มีความประพฤติเรียบร้อย ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น เช่นจัดสถานที่ชุมชนรักการอ่านเป็นต้นพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดูแลด้านโภชนาการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพและเพียงพอด้านศาสนา และวัฒนธรรมบำรุงพุทธศาสนาและลัทธิความเชื่อที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนรักษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเช่น ตานก๋วยสลาก เป็นต้นส่งเสริมรักษาศิลปะของท้องถิ่น เช่นการแกะสลัก การเขียนพัดเขียนร่ม การทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้จากรุ่นสู่รุ่น (ปู่สอนหลาน) เช่นสะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น ด้านการเมืองการปกครอง¬และการมีสวนร่วมของประชาชน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่นปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียม เสมอภาค และประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่นร่วมฟังประชุมสภา จัดทำแผนพัฒนา เป็นต้นสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลแม่คือ เช่นการแข่งขันกีฬาตำบล งานประเพณีปอยหลวง เป็นต้นแนวนโยบายทั้ง 8 ด้าน ขอรับรองว่า เป็นนโยบายที่สามารถทำได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นนโยบายตามหน้าที่ และอำนาจของเทศบาล ภายใต้กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อสร้างความสุข ความเจริญแก่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่คือโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 6 ประการประกอบด้วย 1. หลักนิติธรรมยึดในระเบียบข้อกฎหมาย 2. หลักคุณธรรมยึดความถูกต้องชอบธรรม 3. หลักความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 4. หลักการมีส่วนร่วม ประชาชนต้องมีบทบาทที่สำคัญ 5. หลักความรับผิดชอบ ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ 6. หลักความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังและงบประมาณที่เทศบาลเรามีอยู่
นางวิลาพรรณ ทาจี (บี)ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หมายเลข 2 บอกอีกว่า หากได้รับความไว้วางใจจากชาวชุมชนเทศบาลตำบลแม่คือ จะบริหารด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข สังคมมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “คุณธรรมนำการบริหาร ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีอาชีพและรายได้ สังคมมีความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชน”…..

สายลม คนหลังเขา/เชียงใหม่

%d bloggers like this: