ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: