คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุยในครั้งนี้ พร้อมด้วยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้

.
สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)” นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายสมชาย แสวงการ นายกล้านรงค์ จันทิก นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพูดคุยด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: