ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงเรียนธนาคาร

ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงเรียนธนาคาร

ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงเรียนธนาคาร
วันที่ 22 กพ. 2564 ที่โรงเรียนสันติสุข ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสงค์ สังวาลย์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน นาย สนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารโดยมี ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข นายหรรษา ใหม่หลวงกาศ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาดอยหล่อ รายงานประวัติความเป็นมาของ โครงการโรงเรียนธนาคาร และโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
ซึ่งโครงการโรงเรียนธนาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีการออม อย่างสมำเสมอ ฝึกฝนให้รู้จักหลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง สร้างลักษณะนิสัยด้าน ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาเยาวชนให้ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นอนาคตที่ดีของประเทศ เมื่อธนาคารได้ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการออมแล้ว จึงได้เห็นชอบ โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร โดยมุ่งเน้นโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม เพื่อผลิตอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติใช้จริงในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างสุขภาพที่ดี รวมถึง พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเป็นรายได้ในอนาคต และ โรงเรียนธนาคารสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 เป็น โรงเรียนแรก ในความรับผิดชอบของ ธ.ก.ส.สาขาดอยหล่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ธ.ก.ส.ภูมิใจ และยินดีสนับสนุน ทุนทรัพย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมกับยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนอย่างเต็มที่

นายประสงค์ สังวาลย์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ส่งมอบโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวันในโรงเรียน ในวันนี้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐบาล ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุน แกเกษตรกร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทมั่นคง มีการจัดการที่ ทันสมัยให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งเป็นธนาคารที่ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ลูกหลานของเกษตรกร เห็น ความสำคัญของการออม ซึ่งเป็นภูมคุ้มกันให้กับตนเองในอนาคต ตามแนวทางพระราชดำรัส หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกทักษะ เรียนรู้และปฏิบัติจริง ในการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านการเงินผ่าน เวทีฝึกฝน ที่ชื่อ โรงเรียนธนาคาร ในนาม ธ.ก.ส. ยินดีให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษา เพื่อให้ โรงเรียนธนาคารสันติสุข ประสบความเจริยมั่นคง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน หวังไว้ ในที่สุด.

สายลม คนหลังเขา./รายงาน

%d bloggers like this: