ผู้ว่าสระแก้วนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ผู้ว่าสระแก้วนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

สระแก้ว- ผู้ว่าสระแก้วนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตร ที่ วัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

และ พิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา ซึ่งวันมาฆบูชาคือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: