วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมปรึกษากับพอช.ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเชิงพื้นที่

ผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมปรึกษากับพอช.ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเชิงพื้นที่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพรือ พอช. (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้
1. รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา และบทบาทภารกิจของ พอช.ในการส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายในจังหวัด ทั้งสภาองค์กรชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย กองทุนสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ

2. การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น เพื่อปรึกษาหารือและขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเชิงพื้นที่ ดำเนินการโดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงการการพัฒนาสังคมฯ

โดยการหารือในครั้งนี้มีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: