จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เตรียมผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมเสนอแม่ฮ่องสอนสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจEWEC ให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เตรียมผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมเสนอแม่ฮ่องสอนสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจEWEC ให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น

วันที่ 19 มีนาคมเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน(กรอ.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ การดำเนินงานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเสนอให้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาการผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor : EWEC) เนื่องจากที่ผ่านมาการขอให้จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่ม อำเภอขุนยวม เป็นด่านถาวรอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ในการดำเนินการเพิกถอนเส้นทางในการสร้างถนนระหว่างประเทศไปยังจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้าและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงา-แม่สำเพ็ง ระยะทาง 9.7 กิโล เพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ยังติดปัญหาอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ทำให้ไม่สามารถที่จะก่อสร้างและปรับปรุงถนนได้ รวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติให้มีการพิจารณาปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ ซึ่งอาจะทำให้การผลักดันให้เป็นด่านถาวรต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นทางจังหวัดจึงจะมี การผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor : EWEC) เพื่อให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดในแผนการพัฒนาต่อไป นอกจากนั้นแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการเสนอให้คณะกรรมการได้มีการหยิบยกให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าในช่วงเดือนเมษษยน และพฤษภาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2564 โดยจะมีการบวชปอยส่างลอง กว่า 32 องค์ การจัดงานร้อยดวงใจกลุ่มชาติพันธุ์ 111 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ระหว่าง 14-16 พฤษภาคม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ยังรวมถึงการเปิดเส้นทางการบินแม่ฮ่องสอนถึงเชียงใหม่ ของสายการบินนกแอร์ ที่จะเปิดทำการบินในวันที่ 9 เมษายน นี้ โดยจะเปิดบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินทุกวันอังคาร์ ศุกร์ และอาทิตย์

ทั้งนี้ ที่ประชุม กรอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของมติของคณะรัฐมนตรีที่สั่งการ ในด้านการค้าและการลงทุน และการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างเป็นระบบให้ยั่งยืน อาทิ ผลผลิตกระเทียม และส้ม สู่การแปรรูปด้านต่างๆ เพื่อให้มีศุกยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาร่วมกัน การจัดสวัสดิการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารให้เกิดความเท่าเทียม มาตรการจูงใจบุคลากรด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และการจัดให้มีอุปกรณ์จำเป็นอย่างเพียงพอ อีกครั้งติดตามความก้าวหน้าของมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

%d bloggers like this: