วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 9.30 น ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานกรรมการ เปิดประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง นางธีรพรพรพฤฒิพันธุ์ ประธานบริษัทได้กล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการรวมถึงสมาชิกผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้และชี้แจง วาระการประชุม ต่างๆ รวมถึง รายรับรายจ่ายและผลงาน ของบริษัทประชารัฐ ที่ผ่านมา รวมถึง การเข้าช่วยเหลือสมาชิก ร้านค้าต่างๆ ที่ตลาด Green Market องค์พระใหญ่เพชรบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 หลังจากนั้น ได้มีการพิจารณา กรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับ คณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ โดยคณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 4 ที่ผ่านมา ได้เสนอชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่นาย วุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก และนายกาจเดชา จงใจพระ

หลังจากนั้น ประธาน ได้ให้สมาชิกและคณะกรรมการเสนอ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ แทนทั้ง 2 ท่าน โดยมีนายมณฑล สนามชัยกุล ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ ได้เสนอให้นาย วุฒิชัยโรจน์ทิพยรัก และ นายกาจเดชา จงใจพระ ได้กลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ อีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีผลงานโดดเด่น เป็นที่เข้าตาของสมาชิก และได้ขอการรับรองจาก สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ผลสรุปมติที่ประชุม เอกฉันท์ ให้ทั้งสองท่าน กลับมาเป็น คณะกรรมการ เหมือนเดิม หลังจากนั้นนายวุฒิชัยโรจน์ทิพยรัก และนายกาจเดชา จงใจพระ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก ที่ได้ให้ความไว้วางใจ กลับเข้ามาทำงาน อีกครั้งและเปิด โอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย ถึงการทำงานที่ผ่านมาหลังจากนั้น เวลา 12:00 น ได้ปิดประชุม

%d bloggers like this: