ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ฟาร์มสุขใจ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด กับ โครงการฟาร์มสุขใจของกัญชงกัญชา

ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ฟาร์มสุขใจ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด กับ โครงการฟาร์มสุขใจของกัญชงกัญชา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ฟาร์มสุขใจ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด กับ โครงการฟาร์มสุขใจ โดย บมจ.ฟาร์มสุขใจวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษาวิจัยและแปรรูป ซึ่งกัญชง/กัญชาเป็นพืชสมุนไพรไทยตามแนวทางของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชง/กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา และประโยชน์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมาย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: