วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศรีสะเกษ!!ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองหากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยให้ น.ร.หยุดเรียน ห้ามน.ร.ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยมา ร.ร.เด็ดขาด ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564

ศรีสะเกษ!!ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองหากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยให้ น.ร.หยุดเรียน ห้ามน.ร.ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยมา ร.ร.เด็ดขาด ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดี แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564

วันที่ 14 มิ.ย.64 แบ่ง น.ร.เป็น 2 กลุ่มชาย-หญิงสลับมาเรียน
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุรชาติ ทอนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษได้กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1 /2564 ในวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยแบ่ง น.ร.เป็น 2 กลุ่มชาย-หญิงสลับกันมาเรียน โดยได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปิดเรียนตามปกติแบบ On Site ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1.ประตูทางเข้าในช่วงเช้า ประตูส่ง น.ร. -ประตู 1 อนุบาล /ป.1/ ป.2 /ป.5 -ประตู 4 อนุบาล/ป.3/ ป.4/ ป.6 ประตูเดินรถสำหรับบุคลากร –ประตู 1 2.ยานพาหนะของผู้ส่ง น.ร. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้และรถบริการ รถรับส่งของหน่วยงานราชการ 3.การส่งนักเรียนเข้า ร.ร. 3.1 ส่งน.ร.ตามประตู โดยส่งที่หน้าประตู ร.ร.เท่านั้น (น.ร.ชั้น ป.1 ถึง ป.6) // ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งภายในอาคารเรียน 3.2 อนุญาตให้ผู้ปกครอง น.ร.อนุบาล 1 เข้าไปส่งน.ร.ได้ถึงหน้าอาคารเรียนเท่านั้น 3.3 อนุญาตให้ผู้ปกครอง น.ร.อนุบาล 2 เข้าไปส่งน.ร.ได้ถึงหน้าอาคารเรียนเท่านั้น 3.4 อนุญาตให้ผู้ปกครอง น.ร.อนุบาล 3 เข้าไปส่ง น.ร.ได้ถึงหน้าอาคารเรียนเท่านั้น /ไม่อนุญาตเข้าไปในอาคารเรียน (น.ร. 1 คน มีผู้ปกครองส่งเพียง 1 คนเท่านั้น) โดยให้ส่งถึงหน้าอาคารเรียนได้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน
นายสุรชาติ ทอนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า 4.การเข้าร.ร.ของ น.ร. เมื่อผู้ส่งได้ส่ง น.ร.ที่ประตู ร.ร.ตามที่ลงทะเบียนไว้แล้ว น.ร.เดินเข้าประตู ร.ร. โดยดำเนินการดังนี้ 4.1 สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร.ร.ทุกคน 4.2 รับการตรวจวัดอุณหภูมิโดยครูเวรประจำวัน (กรณีน.ร.มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร.ร.จะติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที) 4.3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.4 เดินเข้าอาคารเรียนของตน 5.การเรียนในชั้นเรียน 5.1 น.ร.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5.2 น.ร.ทุกคนต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุก 2 ชั่วโมง

5.3 น.ร.ไม่เล่นหรือสัมผัสถูกตัวเพื่อน 5.4 กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น ต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกัน 5.5 งดกิจกรรมการทัศนศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมที่ต้องอยู่รวมกันอย่างแออัด 5.6 การเปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดได้ตามปกติ แต่ น.ร.ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และควรปิดเครื่องเพื่อเปิดหน้าต่างและระบายอากาศ ในช่วงพักกลางวัน 6.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ On Site ใช้รูปแบบผสมผสาน การมาเรียน น.ร.ชายสลับ น.ร.หญิง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 14 มิ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64) 6.1 ระดับอนุบาล 1 งดการมาเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 14 มิ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64) โดยการเรียน On Air (OLTV) /On School Line /On Hand อยู่ที่บ้าน 6.2 ระดับอนุบาล 2 ระดับอนุบาล 3 กลุ่มหนึ่งเข้าเรียนในชั้นเรียน อีกกลุ่มหนึ่งเรียน On Air (DLTV) /On School Line On Hand อยู่ที่บ้าน มาเรียนครึ่งวัน งดกิจกรรมการนอน ผู้ปกครองมารับกลับบ้านในเวลา 12.00 น.สำหรับ น.ร.ที่ผู้ปกครองยังไม่มารับให้อยู่ในชั้นเรียนกับครูประจำชั้นก่อน 6.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 กลุ่มหนึ่งเข้าเรียนในชั้นเรียน อีกกลุ่มหนึ่งเรียน On Air (DLTV) / On School Line / On DemandOn Hand อยู่ที่บ้าน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า การมาเรียนของ น.ร.ห้องเรียนปกติเรียนเวลา 08.00 น. – 15.30 น. ขั้นอนุบาล 1,2,3 ห้องเรียนปกติ ชั้นอนุบาล 1,2,3 โครงการ EP ชั้น ป.1,ป.2,1.3,1.4,.5,1.6 ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนโครงการพิเศษเรียนเวลา 08.00 น.- 16.30 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ 8 กลุ่มสาระ วิชาภาคปฏิบัติ ให้เรียนเฉพาะภาคความรู้ไปก่อน การจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างตามกำหนด
7.การรับประทานอาหารกลางวัน 7.1 น.ร.ที่มาเรียนในชั้นเรียน อนุบาล 1-2-3 รับประทานอาหารที่ ร.ร. เวลา 11.00 น. (เว้นระยะห่างตามกำหนด) – น.ร.ประถมศึกษาบีที่ 1 – 3 รับประทานอาหารที่ ร.ร. เวลา 11.40 น. (เว้นระยะห่างตามกำหนด) – น.ร.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รับประทานอาหารที่ ร.ร. เวลา 12.00 น. (เว้นระยะห่างตามกำหนด) 7.2 น.ร.ที่เรียน On Air (DLTV) / On School Line / On Demand /On Hand อยู่ที่บ้าน ให้จ่ายค่าอาหารกลางวันเป็นเงินสด 7.3 น.ร.ทุกคนต้องมีช้อน – ส้อม แก้วน้ำส่วนตัวทุกคน ไม่ใช้ปะปนกับของผู้อื่น และต้องมีถุงผ้าสำหรับใส่ภาชนะส่วนตัวให้เรียบร้อย 7.4 น.ร.ทุกคนต้องล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ไม่คุยกันระหว่างรับประทานอาหาร ล้างและเก็บภาชนะรับประทานอาหาร 7.5 น.ร.ทุกคนต้องแปรงฟันหลังรับประทานอาหารให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย (น.ร.ชั้น ป.1 ถึง ป.6) หากน.ร.มีไข้หรือเจ็บป่วยใดๆ ให้น.ร.หยุดเรียน ห้ามน.ร.ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยมาร.ร.เด็ดขาด ให้พักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีหาก น.ร.ไปต่างจังหวัดมา หรือกลับจากต่างประเทศ ให้กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ก่อนมาร.ร. ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน ร.ร.ได้อย่างเด็ดขาด

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: