วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประภัตร รมช. เกษตรฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จากภัยคุกคามไวรัสลัมปี สกินพบสัตว์ป่วย จำนวน 12,350 ตัว รักษาหาย 8,693 ตัว ยังคงเหลือตัวป่วย 3,378 ตัว สัตว์ตาย 279 ตัว

ประภัตร รมช. เกษตรฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จากภัยคุกคามไวรัสลัมปี สกินพบสัตว์ป่วย จำนวน 12,350 ตัว รักษาหาย 8,693 ตัว ยังคงเหลือตัวป่วย 3,378 ตัว สัตว์ตาย 279 ตัว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์และอาหาร TMR รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ รณรงค์ให้เกษตรกรพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหนะของโรคลัมปี สกิน ที่วัดบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
และที่ โรงเรียนบ้านท่าเสียว ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ร่วมให้การต้อนรับ
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,447 หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 1,310,259 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม ได้แก่เลี้ยงโคเนื้อ 282,308 ตัว เลี้ยงโคนม 608 ตัว และกระบือ 60,497 ตัว พบสัตว์ป่วย จำนวน 12,350 ตัว รักษาหาย 8,693 ตัว ยังคงเหลือตัวป่วย 3,378 ตัว สัตว์ตาย 279 ตัว โดยที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมาปรับเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามโครงการ Smart Livestock 101 ซึ่งมีการเลี้ยงปศุสัตว์มูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
สำหรับโรคลัมปี สกิน ที่ระบาดในโคและกระบือในขณะนี้ถือเป็นปัญหาและภัยคุกคามที่สำคัญของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคีเครือข่ายจึงร่วมมือกันเร่งจัดการกับการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบเวชภัณฑ์ อาหาร TMR การฉีดวัคซซีนป้องกันโรค และ รณรงค์พ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหนะนำโรคลัมปี สกิน
ซึ่งเน้นย้ำให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกิดความมั่นคงของอาชีพต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน-ภาพ

%d bloggers like this: