วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด…ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จังหวัดร้อยเอ็ด…ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ หนองแวง บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับอำเภอสุวรรณภูมิ และเทศบาลตำบลหินกอง จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้น สำหรับพันธุ์ปลากินพืชที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นห้าแสนตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองแวง เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญ ก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนตามมา

ทั้งนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตที่มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป โดยวันนี้ได้ปล่อยปลาจำนวน ห้าแสนตัว ตัว รวม 3 ชนิดประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 350,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 100,00 ตัว และปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: