วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายครูทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านครม.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ออกจากสภาฯเพื่อนำมาแก้ไขเพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุด

สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายครูทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านครม.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ออกจากสภาฯเพื่อนำมาแก้ไขเพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุด ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา13.30น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะ ชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าว และยื่นรายชื่อเพื่อขอให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านครม.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….(ฉบับรัฐบาล ตามหนังสือ สคก. 660/2564) ออกจากสภาฯ ซึ่งเป็นร่างที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่จะเข้าร่วมใส่ชุดสีดำ

นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ด้วยสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในราชการปัจจุบัน ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งประเทศ ได้ประชุมร่วมกันโดยได้นำร่าง ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับรัฐบาล ตามหนังสือ สคก.ที่ 660/2564) ที่ค.ร.ม.ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และจะนำเข้าบรรจุเพื่อรับคำแนะนำและยินยอมจากรัฐสภา เพื่อประกาศและให้มีผลบังคับใช้ต่อไป มาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์

 

พบว่า ยังมีส่วนที่เป็นข้อกังวลใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในราชการปัจจุบัน และในหลายประเด็น ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขวัญกำลังใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในอนาคต สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) จึงมีมติร่วมกัน ให้คัดค้าน ไม่เห็นด้วย และขอเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติออกจากการประกอบการพิจารณาในรัฐสภา เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. …. ตามรายละเอียดข้อเรียกร้องคัดค้าน เพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุด ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง ดังนี้

ประเด็น8ข้อเรียกร้องคัดค้าน ให้ รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ออกจากรัฐสภาเนื่องจาก อาทิ 1. ไม่มีบทบัญญัติ ที่บ่งบอกถึงครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหาร, 2. ไม่มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ อปท., 3. ไม่มีบทบัญญัติให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกระดับ,… 7. ไม่มีบทบัญญัติให้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกระดับทุกประเภทการศึกษา, 8. เอื้อประโยชน์หรือโอนสถานศึกษาของรัฐให้กับเอกชน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) และองค์กรวิชาชีพทางการศึกษารวมถึงครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จึงคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับรัฐบาล ตามหนังสือ สคก.ที่ 660/2564) และเรียกร้องให้รัฐบาล ได้มีคำสั่งนำร่างกฎหมายนี้ ออกจาการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นข้อเรียกร้องคัดค้านทุกประเด็นแล้วนำเข้าพิจารณาในรัฐสภาอีกครั้ง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติในวาระต่อไป

นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า.-คณะครูและเครือข่ายทั่วประเทศจะเรียกร้องให้เห็นผลพร้อมส่งรายชื่อ2แสนรายชื่อ แต่งดำทุกวันพุธ ให้ถอนร่างดังกล่าว เพื่อนำมาแก้ไขตาม8ประเด็นที่ผ่านความเห็นชอบของชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดและสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.)อีกด้วย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

%d bloggers like this: