ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 72 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 945 รายรักษาตัว584รายตายรวม10ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 72 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 945 รายรักษาตัว584รายตายรวม10ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิต-19 จังหวัดร้อยเอ็ต ประจำวันที่ 12 กรกฎ าคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 6 ราย (รักษาตายสะสม 351 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 584 รายเสียชีวิตสะสม 10 ราย วันนี้พบผู้ดิดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 72ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 945 ราย ซึ่งผู้ติดเซื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 57 รายได้แก่ กรุงเทพฯ 52 ราย/ จ.ปทุมธานี 3 ราย/จ.สมุทรสคร 1 ราย/จ.สระบุรี 1 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 ราย
จำเเนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเสลภูมิ 13 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพา 9 ราย จ. ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/
และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย
2. อำเภอสุวรรณภูมิ 14 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่โรงพายาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่11 ราย เเบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในการเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนห้าง BigC ( สุวรรรณภูมิ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 6 ราย
3. อำเภอธวัชบุรี 7 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 7 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
4. อำเภอโพนทอง 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย และจ. สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอหนองฮี 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
6. อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 ราย เดินท างมาจากรุงเทพ ฯ 5 รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
7. อำเภอจังหาร 4 ราย เดินทางกลับ จากกรุงเทพฯ 4 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย เดินทางมาจากปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.สระบุรี 1 ราย มาตรวจที่รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
9. อำเภอโพธิ์ชัย 5 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอม ารักษา /เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่
รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
10. อำเภอโพนทราย 3 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา /ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย(เป็นผู้ติดเชื้อในการเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนห้าง BigC สุวรรณภูมิ
11. อำเภอหนองพอก 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภออาจสามารถ 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ ติดต่อขอมารักษา
13.อำเภอเมืองสรวง 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14. อำเภอพนมไพร 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
มาตรการกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และการตรวจคัดกรองการเดินทาง การเดินทางเข้าออก-ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 35 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการและ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัดตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา) ให้ถือปฏิบัติดังนี้ (1)แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าทน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (2)เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (3) ลงทะเบียนในเเอปพลิเคชันของจังหวัดร้อยเอ็ด (4) กักตนเองที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือที่ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14 วัน หรือ ตามที่พักอาศัยอยู่จริง
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด (5)กรณีแรงานกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เข้ารับการกักตัว โดยคุมไว้สังเกต ในที่สถานที่กักตัวของแต่ละพื้นที่กำหนด (6) ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัวหากมีความจำเป็นจะต้อง
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือทำ ธุระส่วนตัวให้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ก่อนทุกครั้ง (7) ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Sinovac/Sinopham เข็มที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดอื่น เข็มที่ 1 มาแล้วไม่
น้อยกว่า 28 วันไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ต้องรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่าน Q.R Code ร้อยเอ็ดพร้อม
กรณีเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ไช่ 10 จังหวัด ในพื้นที่คาบคุมสูงสุดและเข้ม
งวดให้ปฏิบัติดังนี้ (1) แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (2) เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน อสม. หรือเจ้าน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่(3) ลงทะเบียนในเเอปพลิเคชันของจังหวัดร้อยเอ็ด (4) สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด (5) กรณีพักอาศัยในสถานประกอบการโรงแรม ที่พักอื่น ในลักษณะเดียวกันให้ลงทะเบียนตามระบบที่สถานที่พักจัดให้และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันเละควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ติดเชื้อฯอยู่พื้นที่อื่นๆ ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านประสานผ่านระบบของโรงพยาบาลร้อยเอ็ต โทร. 043 518 200 ต่อ 0ต่อ 7174 และต่อ 7175 ดลอด 24 ชั่วโมง หรือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 086 456 2792 (ทุกวัน 08.00 – 16.30 น.) หรือศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคน
ร้อยเอ็ดกลับบ้าน สายด่วน 1567 หรือโทร. 043 519 427 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: