วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้ง 4 จังหวัด (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นประธานในพิธี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเอก ธงชัย สาระสุข นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การออกไปเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจำเป็นต้องระงับไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ดี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้เล็งเห็นว่า ขณะนี้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การดูแลประชาชนกระจายอยู่ในทุกจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จึงได้ร่วมกันสนับสนุนเงินเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก วสันต์ สุริยมงคล เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลสนามและที่พักคอย ไร่หุบพญาแคมป์ อำเภอบ้านนา นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สาม เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนส่งมอบจังหวัดตราด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนแต่ละจังหวัด เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนไปพลางก่อน และจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นในระยะต่อไป ซึ่งสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนที่นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย ชุด PPE จํานวน 500 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 400 กล่อง แอลกอฮอล์ จํานวน 120 ขวด เครื่องวัดค่าออกซิเจน จำนวน 40 ชุด และพัดลม จำนวน 40 ตัว
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชาชนคนไทยทุกคน และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้ให้ปลอดภัย เราทุกคนจะร่วมมือกันฝ่าฟันและผ่านวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ไปด้วยกัน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงสมาชิกวุฒิสภาจะดำเนินการออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ และเร่งรัดติดตามโครงการต่าง ๆ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นปกติต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: