วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ่อเมืองสุโขทัย.จัดดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ปปช ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำไตรมาส 3/2564

พ่อเมืองสุโขทัย.จัดดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ปปช ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำไตรมาส 3/2564

เมื่อเวลา 09.30น.ณ.ห้องประชุม. ศรีสัชนาลัย ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย. นาย. วิรุฬ. พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธาน. เปิด ระเบียบวาระการประชุม. คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย ประจำไตรมาส 3/2564. โดยทั้งนี้ได้มีนาย. สุชาติ. ทีคะสุข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อม. หน่วยงานราชการภาครัฐและภาคประชาชนภายในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมด้วย. โดยมี. นาย. บดินทร์. กรีธาธร. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยได้กล่าววาระการประชุม อาทิการสรุปข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน เกี่ยวกับงบประมาณ

ความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrit. and Transparenncy Assessment : ITA) ประจำ ปีงบประมาณปี2564 โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีวาระการประชุมถึง5วาระการประชุม. เพื่อให้หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานในภาคประชาชนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การเข้าตรวจสอบของหน่วยงาน. ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย และได้มีการซักถามจากภาคหน่วยงานรัฐและภาคประชาชน ในเรื่องวาระการประชุม โดยมีคำตอบข้อซักถามจากทาง. ป.ป.ช. จังหวัดสุโขทัย. อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ประชุมจนถึงเวลา. 11.30น.

กิตติ. พรดวงจันทร์. สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: