วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ด่วน.อบจ.ร้อยเอ็ดอนุมัติเงิน20ล้านบาทซื้อวัคซีนModernaป้องโควิด-19เพื่อนำคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและบริจาคเงินช่วยกู้ภัยนำส่งคนป่วย

ด่วน.อบจ.ร้อยเอ็ดอนุมัติเงิน20ล้านบาทซื้อวัคซีนModernaป้องโควิด-19เพื่อนำคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและบริจาคเงินช่วยกู้ภัยนำส่งคนป่วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/
/0957579184-ข่าว

นายเอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ.ร้อยเอ็ดเปิดการประชุมเร่งด่วนทุกภาคส่วนขออนุมัติเงิน20ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนModernaโดส ละ1,300บาทเพื่อฉีดให้แก่5กลุ่มเป้าหมายฟรีและเพื่อนำคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน เมื่อบ่ายวันนี้20กค64 ณ ห้องประชุมสภา.อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมไลฟ์สด(Facebook Live)ทางสวท.และมอบเงิน300,000บาทช่วยเหลือกู้ภัยที่ทำหน้าที่นำส่งคนไข้อีกทางหนึ่ง

ด้วยสภากาชาดไทยแจ้งว่า ได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่ง จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ

ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเงื่อนไขอื่น โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ดำเนินการแจ้งต่อสภากาชาดไทยทราบต่อไป
ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ได้เชิญทุกภาคส่วนได้แก่ ฝ่ายบริหาร, ประธานสภาฯ, กรรมการยุทธศาสตร์ฯ,สมาชิก.สภาอบจ.ฯ,ข้าราชการอบจ.ฯ,กองสาธารณสุขฯและสื่อมวลชน ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติเงินจำนวน 20ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย ราคาโดสละ 1,300บาท ได้จำนวน 15,384 โดส มาฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าว เพื่อนำคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน พร้อมนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มอบเงิน 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกู้ภัย ที่ช่วยเหลือนำส่งคนป่วย เป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่งอีกด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/
/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: