ราชบุรีติดตามแผนและผลการดำเนินงานพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเพิ่มทักษะแรงงาน ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4

จ.ราชบุรี/ราชบุรีติดตามแผนและผลการดำเนินงานพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเพิ่มทักษะแรงงาน
ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ลดความซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้แรงงานสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

แต่งตั้ง กพร.ปจ. และแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาทบทวนแผนกำลังแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2560-2564 ซึ่งผลการการดำเนินงานแยกเป็นกิจกรรมโครงการดังนี้ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรในอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งทุกกิจกรรมโครงการดำเนินการได้ตามแผน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อนุโลมให้การฝึกทักษะแรงงานแบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพิ่มนิยามอุตสาหกรรมให้ละเอียดมากขึ้น การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: