วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 182 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,994 รายรักษาตัว1,135รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวม18ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 182 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,994 รายรักษาตัว1,135รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวม18ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 80 ราย (รักษาหายสะสม 841 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,135 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 18 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโตวิด-19 เพิ่มขึ้น 182 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 1,994 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 170 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 12 ราย
จำแนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภออาจสามารถ 24 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 18 ราย จ.สมุทรสาคร3 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
2. อำเกอพนองพอก 19 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 8 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ สมุทสาคร 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.สระบุรี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
3. อำเภอเกษตรริสัย 18 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 6 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.อยุธยา1 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
4. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 17 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 16 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
5.อำเภอโพนทอง 16 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย

6. อำเภอสุรรรณภูมิ 16 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 6 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ Big C จำนวน 2 ราย/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 3 ราย
7. อำเภอพนมไพร 13 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 9 ราย จ อยุธยา 1 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ
จ.สมุทรสาคร 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
8. อำเภอเสลภูมิ 12 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 3 ราย จ.อยุธยา 3 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย และ
จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อในพื้นที่พนักงานเชเว่น อ.ธวัชบุรี 1 ราย
9. อำเภอโพธิ์ชัย 11 ราย ดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย และ จ.สมุทปราการ 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอโพนพราย 9 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 7 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
1 1. อำเภอจังหาร 7 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย และ จ สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางกลับจาก
กรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภอธวัชบุรี 6 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อในพื้นที่ (พนักงานเซเว่น อ ธวัชบุรี 2ราย )
13. อำเภอจตุรพัตรพิมาน 4 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร 4 ราย มาตรวจที่ โรงพยายาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14.อำเภอเมืองสรวง 3 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย และ จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15.อำเภอเชียงขวัญ 3ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพา 2 ราย และ จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
16. อำเภอปทุมรัตน์ 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
17. อำเภอเมืองสรวง 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ดมีรายงาน ผู้ป่วยโควิต -19 เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 18 ราย ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 17 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 1042 เพศชาย อายุ 52 ปี ม.4 ต.คำไฮ อ.พนมไพร วันที 9 กรกฎาคม 2564 ตรวจ
พบเชื้อโควิด ที่ กรุงเทพฯ วันที่ 12กรกฎาคม 2564 เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อเข้ารับการรักษา ที่ รพ.พนมไพร แรกรับมีอาการหอบเหนื่อย จึงส่งเข้ารับการรักษา ต่อที่ รพ.ร้อยเอ็ด และเสียชีวิตในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.
ผู้เสียชีวิตรายที่ 18 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 1,287 เพศหญิง อายุ 57 ปี ม.1 ต.ป่าสังข์ อ จตุรพักตรพิมาน วันที่ 13 กรกฎาคม
2564 เข้ารับรักษาที่ รพ.จตุรพักตรพิมาน ด้วยอาการ ไข้ ไอ หายใจลำบาก แพทย์ ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งรับการรักษาต่อ ที่
รพ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบติดเชื้อโควิด และเสียชีวิต ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.40 น.ขอแสดงความเสียใจกับญาติที่สูญเสียในครั้งนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

/Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: