วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) หน่วยงานทุกภาคส่วนเชียงราย ประชุมหารือการสกัดกั้นการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 ด้านชายแดนแม่สาย

(คลิป) หน่วยงานทุกภาคส่วนเชียงราย ประชุมหารือการสกัดกั้นการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 ด้านชายแดนแม่สาย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 21 ก.ค.64 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงราย เป็นประธานในวาระการประชุม พร้อมด้วย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย พ.ต.อ. พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย พ.ท.สหชัย พรหมตรุษ ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 ได้เข้าร่วมประชุมหารือการสกัดกั้นการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย และการบริหารจัดการชายแดนด้านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานภาครับ – ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย ในวาระการประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำช่องทางด่านตรวจพรมแดนไทย-เมียนมา เพื่อที่จะได้เสนอเรื่องต่อผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้รับทราบ ในการออกประกาศคำสั่งฉบับต่อไป และเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขอย่างจริงจัง ตลอดจนเน้นย้ำการรายงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อันเป็นภัย และอุปสรรคต่อความมั่นคงของประเทศ
ทางด้าน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้บัญชาเหตุการณ์ประจำช่องทางด่านตรวจเข้า-ออก สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ได้เสนอมาตรการไม่ให้คนขับรถตู้ฝั่งไทย – ฝั่งเมียนมา ได้ใกล้ชิดกัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เช่น กรณีรถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ร่วมกันพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การจัดให้มีการจัดสร้างห้องน้ำ หรือที่พักคอยให้แยกออกอย่างชัดเจน และอำนวยความสะดวกให้อย่างเหมาะสม การจัดทำทะเบียน และการทำบัตรคนขับรถให้เป็นระบบควบคุมอย่างชัดเจน เพื่อจะให้มาตรการป้องกันมีประสิทธิ์ภาพตามนโนบายของภาครัฐ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ///////

%d bloggers like this: