จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 18,200 โด๊ส เพื่อจัดสรรและฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 18,200 โด๊ส เพื่อจัดสรรและฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้ ( 21 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 42/2564 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยัง หน่วยงานราชการต่าง และ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้รับทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

และผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10 /2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ฯ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 แนวทางการประสานรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ด การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้สำหรับประชาชน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ร่วมกันพิจารณา การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 18,200 โด๊ส
เพื่อจัดสรรและฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณในการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) สำหรับตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และชุดน้ำยาเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (VTM) และอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รัอยเอ็ด