แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (มหาชน)

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สยาม จำกัด (มหาชน) ประสบภัยพิบัติ พร้อมคณะฯ รวม 3 ท่าน เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200 ชุด เป็นเงิน 1,534,085.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบห้าบาทถ้วน) ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพ
ภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สยาม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และคณะอีกด้วย

ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด – 19) ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง