วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 142 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาสังคม ให้การช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

1. การปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดน ได้ปฏิบัติการในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศ เพื่อนบ้านและลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง ในพื้นที่ชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
1.1 กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 987 กิโลเมตร
1.2 กองกำลังผาเมือง รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 933 กิโลเมตร

2. การปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบก ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
2.1 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
2.2 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
2.3 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
2.4 โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา
2.5 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.6 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2.7 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
2.8 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน
2.9 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
2.10 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

3. การปฏิบัติภารกิจโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เพื่อดูแลและรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เพิ่มเติม จากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
3.1 โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35/โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 100 เตียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
3.2 โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 310/โรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดตาก ขนาด 108 เตียง ในพื้นที่จังหวัดตาก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต โดยสามารถประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-2705685-9 หรือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านในพื้นที่ภาคเหนือทุกแห่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: