วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการ ส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้าน ลดรายจ่าย ในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการ ส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้าน ลดรายจ่าย ในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะรายได้ในครัวเรือน กองกำลังผาเมืองโดยฝ่ายกำลังพล ได้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ให้กับทหารกองประจำการในสังกัด โดยนำร่องให้ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการกองกำลังผาเมือง จำนวน 15 นาย เพื่อนำส่งพัสดุทางไปรษณีย์ใ้ห้กับครอบครัวของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพล ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นใช้ ภายในครอบครัวภายหลังที่แต่ละครอบครัวอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตาม การดำเนินของฝ่ายกำลังพล กองกำลังผาเมืองในครั้งนี้จะทำให้ครอบครัวของทหารกองประจำการในสังกัดได้รับพัสดุทางไปรษณีย์โดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: