วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา พร้อมด้วย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล และนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม
.
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการช่วยเหลือดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ร่วมมอบเงินสมทบให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เพื่อนำไปดำเนินการช่วยเหลือดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

.
สำหรับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีความหมายว่า “พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง” ปัจจุบัน ได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 และรับผิดชอบดูแลและให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 พบว่า จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 390 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 180 ราย มีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 1,217 ราย ศูนย์พักคอย (บางกอกน้อย) จำนวน 43 ราย โรงพยาบาลสนาม วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย จำนวน 229 ราย โรงพยาบาลสนาม Mocular ICU (ราชพิพัฒน์-ธนบุรี) จำนวน 70 ราย ผู้ป่วย Hospital จำนวน 515 ราย ผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 144 ราย ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ราย ล่าสุด เปิดมหาวิทยาลัยทองสุขให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อีกจำนวน 500 เตียง

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: