วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. กองทัพภาคที่ 3 กับภารกิจสนับสนุน โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

2. โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3

3. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รองรับผู้ป่วยโควิด-19

4. มณฑลทหารบกที่ 33 สนับสนุนการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร มอบให้ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

5. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

6. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

7. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

8. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: