วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 205 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,290 ราย เสียชีวิต 2 ราย สะสม 23 ราย รักษาตัว 1,665 ราย มาจากต่างจังหวัด 191 ราย เจ้าหน้าที่ 1 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 182 ราย (รักษาหายสะสม 1,602ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,665 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 205 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรม 3,290 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 191 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 14 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 11 ราย และอื่นๆ 2 ราย

จำแนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอธวัชบุรี 31 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 10 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 21 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลใน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

2. อำเภอโพธิ์ชัย 23 ราย ตรวจพบชื้อที่ กรุงเทพฯ 7 ราย จ.สมุทรปราการ 1 รายและ จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.อยุธยา 1ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย จ.นครปฐม 3 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3. อำเภอปทุมรัตต์ 22 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 13 ราย
จ.สมุทรปราการ 4 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย

4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 21 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 17 ราย จ.ปทุมธานี 2 ราย จ.นครปฐม 1 ราย และ จ.อยุธยา 1ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอโพนทอง 17 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 7 ราย จ.อยุธยา 4 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย จ.นครปฐม 1 ราย
จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.นนทบุรี 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย
6. อำเภอโพนทราย 14 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 9 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อ
ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย และเป็นบุคลากรสาธารณสุข 1 ราย

7. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 11 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 6 ราย และจ.ชลบุรี 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย
8. อำเภอจังหาร 10 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 9 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
9. อำเภอเมืองสรวง 9 ราย เดินทางมาจากรุงเทพฯ 6 ราย และ จ.ปทุมธานี 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอเสลภูมิ ราย เดินทางมาจาก กรุงเพฯ 8 ราย จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
11. อำเภอพนมไพร 9 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 2 ราย และ จ.ปทุมธานี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางกลับจาก
กรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
12. อำเภอสุวรรณภูมิ 9 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภอหนองฮี 7 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ
14. อำเภอทุ่งเขาหลวง 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอหนองพอก 5 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 2 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
16. อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
17. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
18. อำเภออาจสามารถ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 22 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 3,269 เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เพศชาย อายุ 62 ปี มีโรคประจำตัว โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ที่อยู่ ม.9 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯพร้อมภรรยา กักตัวที่ บ้านพัก วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก จึงได้โทรแจ้งผู้นำชุมชน เพื่อประสานกู้ชีพศิลานคร นำตัวเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเสลภูมิ และได้เข้ารับการรักษา เวลา 10.14 นาที ผู้ป่วย
เสียชีวิตในเวลา 13.15 นาที
ผู้เสียชีวิตรายที่ 23 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 564 เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิง อายุ 40 ปี มิโรคประจำตัวไทรอยด์ ที่อยู่ ม.11 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร อาชีพ ทำงานที่ร้านทองที่กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เดินทางกลับ อ.พนมไพร พร้อมสามี (ผู้ติดเชื้อโควิด ) วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เข้ารับการรักษา ที่ รพ.พนมไพร วันที่ 13 ก.ค. 64 ส่งรับการรักษาต่อ รพ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 27 กรกฎาคม2564 เสียชีวิต เวลา16.59 น.

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: