วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ

นราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ทุกคน,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.),นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.), ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ใช้สอย เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเองหรือในที่ดินของตนเอง ตามความเหมาะสม (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นยาในการป้องกันและลดความรุนแรงของการติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จังหวัดนราธิวาส จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะได้มีการรณรงค์ให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น อาทิเช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้นชัน กะเพรา ชะอม เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาการขาดแคลนของอาหาร และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: