วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กิ่งกาชาดเกาะสมุยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกกาชาดประจำเดือนสิงหาคม 2564 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษา นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาด และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย การดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ บทบาท ภารกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอกาะสมุย และมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติตน ในการขับเคลื่อนของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และในการให้ข้อมูล เสนอแนะ ช่วยทำงานของนายกกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทย โดยร่วมกันบริหารงานของกิ่งกาชาดอำเภอให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อน รวมถึงประชุมเรื่องการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุย การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 และศึกษารูปแบบแนวทางการแจกชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้เปราะบาง ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คนผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

ภาพ : ตุ่ม สมุย

%d bloggers like this: